Lihat juga: ان, أن, dan إن

Kata nama کات نامSunting

آن (ʾānm

  1. masa

Terbitan تربيتنSunting

Bahasa Parsi بهاس ڤرسي

Kata ganti nama کات ݢنتي نامSunting

Dari آن
Parsi Iran آن
Tajik он (on)

آن (ân)

  1. itu
  2. ia
  3. dia

Penunjuk ڤنونجوقSunting

Dari آن
Parsi Iran آن
Tajik он (on)

آن (ân)

  1. itu

Sebutan سبوتنSunting